Adv
Anonymous
 • 0

Nguyên tắc quản lý tài sản của Doanh nghiệp

 • 0

Nguyên tắc quản lý tài sản của Doanh nghiệp

Adv
 1. 1. Mọi tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng gồm:

   

  – Hợp đồng mua bán;
  – Hóa đơn mua tài sản;
  – Biên bản giao nhận TSCĐ;
  – Chứng từ, giấy tờ khác có liên quan (ví dụ: Tờ khai hải quan, xuất xứ, đánh giá chất lượng ….)

  Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

  2. Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

  Giá trị còn lại trên sổ
  kế toán của TSCĐ
  =Nguyên giá của
  tài sản cố định
  Số hao mòn luỹ kế
  của TSCĐ

  3. Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

  4. Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường.

  • 0
Để lại câu trả lời

Để lại câu trả lời

Browse